صفحه اصلي > ریاست > سوپروایزران 

نام و نام خانوادگی :  1 -  آقای عبدالعزیز زارعی  کارشناس پرستاری  2- آقای محسن انصاری کارشناس پرستاری

3- خانم  سلطانی کارشناس پرستاری 4- خانم کشمیری کارشناس ارشد پرستاری 5 - آقای حمیدی کارشناس پرستاری 6- خانم منیره اکبرزاده 

سوپروایزر آموزشی 7- آقای عطایی کارشناس اتاق عمل