صفحه اصلی > ریاست > سوپروایزران 

1-  آقای عبدالعزیز زارعی  کارشناس پرستاری 

2- آقای محسن انصاری کارشناس پرستاری

3- خانم  سلطانی کارشناس پرستاری

4- خانم روانبخش کارشناس  پرستاری

5 - آقای حمیدی کارشناس پرستاری

6- خانم منیره اکبرزاده سوپروایزر آموزشی

7- آقای عطایی کارشناس اتاق عمل