درمانگاه های موجود در بیمارستان رستمانی

درمانگاه جراح عمومی

درمانگاه داخلی

درمانگاه زنان و زایمان

درمانگاه قلب و عروق

درمانگاه اطفال

درمانگاه چشم

درمانگاه گوش و حلق و بینی

درمانگاه سونوگرافی

مسئول درمانگاه

خانم طیبه ایران خواه

منشی درمانگاه

1 . خانم غفاری

2 . خانم حاجی زاده

3 . خانم رنجبر