صفحه اصلی > بخش های درمانی > درمانگاه > برنامه درمانگاه 

                                  برنامه کاری متخصصین بیمارستان رستمانی پارسیان

          شنبه

      یکشنبه

      دوشنبه

     سه شنبه

    چهارشنبه

     پنج شنبه

 

 

      

 

 

 

صبح ها

 

 

جراح عمومی دکتر احمدزاده

  

 

جراح عمومی دکتراحمدزاده

     

    

داخلی خانم دکترورامینیان

داخلی خانم دکتر ورامینیان

داخلی خانم دکتر ورامینیان

داخلی خانم دکتر ورامینیان

داخلی خان دکترورامینیان

داخلی خانم دکترورامینیان

قلب خانم دکتراحمدزاده

قلب خانم دکتر احمدزاده

قلب خانم دکتراحمدزاده

قلب خانم دکتراحمدزاده

قلب خانم دکتراحمدزاده

قلب خانم دکتر احمدزاده

زنان خانم دکتر فعال پور

 زنان خانم دکتر فاضل

 زنان خانم دکتر فاضل

زنان خانم دکتر فعال پور

زنان خانم دکتر فعال پور

 زنان خانم دکتر فاضل

اطفال دکتر عطاپورو رحمانیا

اطفال دکتر عطاپورو رحمانیا

اطفال دکتر عطاپورو رحمانیا

اطفال دکتر عطاپورو رحمانیا

اطفال دکتر عطاپورو رحمانیا

اطفال دکتر عطاپورو رحمانیا

سونوگرافی خانم دکتر اخوان

سونوگرافی خانم دکتر اخوان

سونوگرافی خانم دکتر اخوان

سونوگرافی خانم دکتر اخوان

سونوگرافی خانم دکتر اخوان

سونوگرافی خانم دکتر اخوان

 

 

 

 

 

عصرها

 

 

جراح عمومی دکتر احمدزاده

جراح عمومی دکتر احمدزاده

جراح عمومی دکتر احمدزاده

جراح عمومی دکتر احمدزاده

جراح عمومی دکتر احمدزاده

 


داخلی دکتر ورامینیان

داخلی دکتر ورامینیان

داخلی دکتر ورامینیان

داخلی دکتر ورامینیان

داخلی دکتر ورامینیان


قلب خانم دکتراحمدزاده

قلب خانم دکتراحمدزاده

قلب خانم دکتراحمدزاده

قلب خانم دکتراحمدزاده

قلب خانم دکتراحمدزاده

قلب خانم دکتر احمدزاده

زنان خانم دکتر فعال پور

 زنان خانم دکتر فاضل

 زنان خانم دکتر فاضل

زنان خانم دکتر فعال پور

زنان خانم دکتر فعال پور

 زنان خانم دکتر فاضل

اطفال دکتر عطاپورو رحمانیا

اطفال دکتر عطاپورو رحمانیا

اطفال دکتر عطاپورو رحمانیا

اطفال دکتر عطاپورو رحمانیا

اطفال دکتر عطاپورو رحمانیا

اطفال دکتر عطاپورو رحمانیا