صفحه اصلي > راهنمای مراجعین > تعرفه بیمارستانی 

تعرفه های مصوب کتاب ارزش نسبی خدمات سال 95 بیمارستان رستمانی پارسیان

 
 

تعرفه 6درصد(ریال)

تعرفه 3 درصد(ریال)

تعرفه آزاد(ریال)

نوع خدمت

 
 

1/100/000

600/000

13/000/000

              عمل سزارین

 
 

رایگان

رایگان

10/000/000

عمل زایمان

 
 

700/000

300/000

6/000/000

کورتاژ

 
 

12/196

6/098

203/280

آزمون بدون استرس

 
 

38/808

19/404

646/800

ویزیت نوزاد

 
 

30/492

15/246

508/200

مشاوره

 
 

30/492

15/246

508/200

ویزیت روز اول

 
 

24/948

12/474

415/800

ویزیت روزدوم

 
 

16/632

8/316

277/200

ویزیت ترخیصی

 
 

79920

39/960

1/322/000

تخت عادی

 
 

39960

19/980

666/000

تخت نوزاد

 
 

18/540

9/270

3/090/000

تخت CCU

 
 

259/560

129/780

6/180/000

تخت ICU

 
 

259/560

128/780

6/180/000

تخت NICU

 
 

22/176

11/088

73/920

انفریون وریدی(زیرشش ساعت

 
 

26400

26/400

88/000

نوارقلب(ECG)سرپایی

 
 

118/572

59/286

1/998/000

تخت نوزادهمراه با مادرسزارین

 
 

رایگان

رایگان

1/998/000

تخت نوزادهمراه با مادرطبیعی