صفحه اصلی > ریاست > رئیس بیمارستان 

نام و نام خانوادگی : دکتر علی اکبری

سمت : ریاست بیمارستان تخصصی رستمانی پارسیان

 

شرح وظایف رئیس بیمارستان 

کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از مافوق
نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج  متخصص و عمومی مستقر ( در بیمارستان بر اساس مقررات و ضوابط تدوین شده )
نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان و تامین کادر پزشکی و غیر پزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان
سر پرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آئین نامه و دستور العمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آن
نظارت بر امور مالی ، تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده
ارجاع امور به واحدهای ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها
شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی
تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی
رسیدگی به امور کلیه مراجعین ( بیماران ، پزشکان ، پرسنل) در تمام اوقات شبانه روز
امضاء کلیه اسناد هزینه های پرسنلی و چک های بانکی مربوط به بیمارستان و تائید و امضاء گواهی پزشک تا سه روز و کنترل کلیه درخواستهای خرید و سفارشات یا تفویض اختیار به معاون یا مدیر داخلی بیمارستان .
انجام بررسیهای لازم در زمینه کلیه عملیات و فعالیتهای بیمارستان و حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه های پیش بینی شده .