صفحه اصلی > ریاست > مدیر داخلی بیمارستان 

نام و نام خانوادگی : آقای عبدالرضا یوسف زاده                                                          مدیر داخلی

سمت : مدیر داخلی بیمارستان رستمانی پارسیان

 

شرح وظایف          

  كسب خط مشی و برنامه كلی و دستورالعملهای اجرائی از رئيس بيمارستان

  نظارت به كار كاركنان و واحدهای تحت سرپرستی ، تنظيم برنامه و تقسيم كار و ايجاد هماهنگی بين فعاليت آنان

  انجام بررسيهای لازم در زمينه عمليات و فعاليت های امور مالي بيمارستان مربوطه

  نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات بمنظور حصول اطمينان
  از صحت اجرای برنامه های تنظيمی پيش بينی شده

  تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استاندارهای بيمارستانی

  انجام نظارت و رسيدگي های لازم به امور اداری ، تغذيه ، تأسيسات ، انبار و ساير واحدهای غير پزشكی بيمارستان مربوطه