صفحه اصلی > ریاست > مترون 

نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه زارع

سمت : مترون

تخصص : کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف 

برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مددجویان

 

گردآوری اطلاعات از عملکرد ماهیانه و سالیانه بخشهای ذیربط منابع نیروی انسانی ، ساختار فیزیکی ، امکانات و تجهیزات
شرکت فعال در نهادهای سیاستگذاری و دیگر کمیته های درون سازمانی
برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های بیمارستانی
ارائه راهکار بهینه به مسئولین واحد و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
تدوین و اجرای برنامه های آموزشی به بیمار و خانواده
ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزیهای بهداشتی و درمانی
برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت بیمارستان
انجام و برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای پرستاری بر اساس استانداردهای علمی
تعيین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب
به کار گیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری
تصمیم گیری در مورد مرخصی ، ماموریتهای گروه پرستاری
ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط مؤثر ، عملکرد مطلوب و حسن رفتار شغلی
تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط