صفحه اصلی > ریاست > سوپروایزران 

1- آقای عبدالعزیز زارعی کارشناس پرستاری

2- آقای محسن انصاری کارشناس پرستاری

3- خانم سلطانی کارشناس پرستاری

4- خانم روانبخش کارشناس پرستاری

5- آقای حمیدی کارشناس پرستاری

6- خانم منیره اکبرزاده سوپروایزر آموزشی

7- آقای عطایی کارشناس اتاق عمل