صفحه اصلی > درباره بیمارستان > رئوسا و مدیران پیشین 

جناب آقای دکتر محمود نصوری

و جناب آقای دکتر حمید داوری عدالت پناه