صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > فناوری اطلاعات 
  معرفي مسئول  HIS (سيستم اطلاعات بيمارستان)
نام : عبدالعزیز
نام خانوادگی : دبان
سمت : مسئول HIS
مدرک تحصیلی : لیسانس