صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > بهداشت محیط 

 

 
نام : سیدمجید
نام خانوادگی : بیاره
تاریخ تولد : 1361
مدرک تحصیلی : کارشناس
رشته تحصیلی : بهداشت محیط
سنوات شغلی : 8 سال
نوع استخدام : رسمی
سمت : مسئول واحد بهداشت محیط  وحرفه ای بیمارستان
 
 
شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط بیمارستان 

1- هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته بهداشت و كنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال در آن و

پیگیری مصوبه های مربوطه .

 2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای كاركنان رده های مختلف .

 3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه كارت معاینه پزشكی ، كارت معاینه كارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون .

 4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبكه عمومی ، شبكه خصوصی ) و تشكیل پرونده مربوط به آن .

 5- كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی وشیمیایی و كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود .

 6- نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفكیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی .

 7- نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب .

 8- نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه ) بمنظور بررسی كیفیت پالایش فاضلاب .

 9- كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شركتهای سم پاشی غیر مجاز .

 10- نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بیمارستان .

 11- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش – كلاه – دستكش – ماسك – چكمه و . . . ) وتدارك سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان .

 12- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشكلات احتمالی موجود .

 13- پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با كمك مسئول فیزیك بهداشت ذیربط .

 14- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل :

( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی كاركنان ، اطاق استراحت كاركنان ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . )

 15- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا .

 16- نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفكیك البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیك ومواد پاك كننده مناسب ونهایتا” ضدعفونی و اطوكشی البسه بخش عفونی و آلوده ( توضیحا” دركاربرد موادضدعفونی كننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود . )

 17- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ كردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان .

 18- ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداری و تشكیل بایگانی درست ومنظم به نحوی كه روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق كاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی ) .

 19- نظارت بر ایمنی و مشاركت فعال در كاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده ، مهار كپسولهای طبی و . . .

 20- ارائه راهكارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش كنترل ناقلین .

 21- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند كنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا .

 22- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

  بطوركلی نظارت و كنترل لازم بهداشتی بركلیه بخش ها – همكاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده  

 
  خط مشی واحد بهداشت محیط
نظارت برلکه زدایی سریع مواد خطرناک
نظارت برنظافت و گندزدایی تجهیزات مراقبت از بیمار
نظارت بر تامین ذخیره و کنترل کیفی و بهداشتی آب سالم بیمارستان 
نظارت برسیستم جمع آوری ،دفع ،کنترل کیفی و دفع نهایی فاضلاب
نظارت برکنترل حشرات و جانوران موذی
 نظارت و کنترل بهداشتی و کیفی مواد غذایی
 نظارت و کنترل شرایط بهداشتی بخش ها
نظارت برحفاظت در برابر بیماری های مسری
نظارت برپیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان  
نظارت براستعمال دخانیات 
نظارت برکنترل رعایت الزامات و استانداردهای واحد توسط پیمانکار
نظارت برارتقاء فرایندهای ضدعفونی
نظارت برظروف مورد استفاده برای بیماران عفونی
نظارت برآماده سازی - جابه جایی - انبارکردن - تهیه و توزیع غذا
 
  شرح وظایف کارشناش مسئول بهداشت حرفه ای

تهيه خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي در بيمارستان بصورت مدون

تشکیل جلسات آموزشی –توجیهی جهت سرپرستان ومسئولین زیر ربط در زمینه اهداف و برنامه های بهداشت حرفه ای

مطالعه در زمینه استانداردهای PPE و تعیین وسیله مناسب جهت مقابله با خطرات

تهيه ليست مواد شيميائي  اعم از مواد اوليه – بينابيني و توليدي

تهيه و ترجمه MSDS تمامي ترکیبات و مواد شيميايي موجود

تشکیل کمیته حفاظت فنی و طرح مسائل بهداشتی و ایمنی در جلسات   ارائه پیشنهاد لازم به مسئولین

پیگیری ارسال يك نسخه از تصميمات كميته مذكور توسط رئیس مرکز بهداشتی درمانی و همچنين صورتجلسات تنظيم شده راتا یک هفته بعد از تشکیل جلسه به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه.

شناسایی مشاغل موجود و تعداد پرسنل هر شغل

تشکیل پرونده های بهداشت برای کلیه کارکنان

برنامه ریزی جهت اندازه گیری حداقل سالی یکبار عوامل زیان آور و اقدامات کنترلی و ارسال نتایج به مرکز بهداشت مربوطه

نظارت فنی بر جذب کارکنان جدید الاستخدام ، تغییر شغل ، یا اشتغال به کار فرد پس از غیبت پیش از 3 روز برای اعمال ضوابط بهداشت حرفه ای در جایگزینی فرد در شغل مناسب با هماهنگی پزشک دوره دیده طب کار

برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل و آشنا سازی آنها نسبت به مقررات بهداشتی و ایمنی

ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار

نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

شرکت در دوره های بازآموزی و گردهمایی های مربوطه در جهت افزایش اطلاعات و به روز بودن

بازدید مستمر از سیستمهای حفاظتی موجود از قبیل سیستم اطفا حریق ، درب های خروج اضطراری ، پلکان ، نرده ها و ...

همکاری در آموزش شاغلين در نحوه كاربرد وسائل آتش نشاني و اطفاي حريق

ارتباط و هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ها با کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت منطقه

بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده ازقسمتهای مختلف بیمارستان و ثبت گزارشات بازدیدها

تهیه و تدوین مواد و وسایل کمک آموزشی اعم از پوستر ، پمفلت ، فیلم ، اسلاید و غیره مورد نیاز جهت شاغلین

همکاری در برنامه ریزی، اجرا و نظارت برتولید، جمع آوری ،نگهداری بی خطرسازی، انتقال ودفع پسمانده ها مطابق قانون مدیریت پسمانده ها وآئین نامه های مربوطه

همکاری در برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر بهداشت پرتوها در مراکز بهداشتی درمانی مطابق قانون وآئین نامه های مربوطه  

    
    
خط مشی واحد بهداشت حرفه ای
 معاینات پزشکی قبل از استخدام
 اجرا و ثبت برنامه ایمن سازی
آموزشروش جابجایی بار و اجسام سنگین یا حساس
نظارت برممنوعیت گذاردن درپوش سرنگ و سرسوزن بعد از استفاده  No Recapping
 فرآیند مکتوب برای تکمیل فرم ها ی اتفاقات و حوادث ناخواسته
 موارد کاربرد و راهنمای علمی استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی نظیر ماسک دستکش گان و .. ........
 راهنمای الزامات کارکنان در صورت تماس با خون
 راهنمای رعایت الزامات بهداشتی و ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافتهای بدن
 استفاده صحیح از برگه های اطلاع رسانی در خصوص ایمنی مواد
 نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر
 استفاده صحیح از برگه های اطلاع رسانی در خصوص ایمنی مواد  MSDS
 بیماریهای کارکنان  ) الزامات کارکنان در صورت ابتلا به انواع بیماریها (
 مواجهه با عوامل فیزیکی  ) صدا ، نور ، ارتعاش ، شرایط جوی ، پرتوها ، میدان مغناطیسی
 
 
  خط مشی  واحد رختشویخانه
 کاربرد صحیح مواد شوینده و گندزدا در رختشویخانه
 روش اجرایی خاص برای جابجایی لباس آغشته به مواد آلوده ، خطرناک یا مایعات بدن
 شستن ، خشک کردن ، دوخت و رفوی لباس ها و ملحفه ها
 برنامه کنترل کیفیت شامل اندازه گیری درجه حرارت آب و ...
 ذخیره ، توزیع و تحویل لباس ها و ملحفه ها ی تمیز
 تامین مواد شوینده
 برنامه سرویس و خدمات نگهداری ماشین های رختشویی و خشک کن
 کنترل رعایت الزامات و استانداردهای بخش توسط پیمانکار ) در صورتی که برون سپاری شده (
 اطمینان از میزان لباس ، ملحفه و اقلام پارچه های در زمان بالاترین ضریب اشغال تخت و شرایط بحرانی پاسخگوی نیاز است
 
 
  خط مشی واحد آتش نشانی
 عملیات آتش نشانی در بیمارستان
 انجام عملیات تخلیه
 برخورد با شرایط بحرانی ناشی از آتش سوزی
 ممنوعیت استعمال دخانیات