شرح وظایف مسئول خدمات بیمارستان

نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات و ساختمان و تاسیسات آن

نظارت بر کار تاسیسات

نظارت بر ورود و خروج پرسنل و ثبت آنها توسط نگهبان مربوطه

نظارت بر حسن انجام کار مرکز تلفن

نوشتن برنامه کاری پرسنل خدمات ، نگهبان ، مرکز تلفن ، آبدارخانه ، سردخانه و تاسیسات

برنامه ریزی در جهت نظافت عمومی

نظارت بر فضای سبز بیمارستان

تعیین محل کار خدمتگزاران و نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعت کشیک نگهبانان و کنترل ورود و خروج آنان .

عضو کمیته کنترل عفونت بیمارستان و شرکت در جلسات مربوطه

پی گیری در جهت تخلیه زباله های معموملی و سوزاندن زباله های عفونی

راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان

تهیه گزارشات لازم از قبیل آتش سوزی ، خرابی ، دزدی و اطلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه

نظارت و برنامه ریزی جهت امور پرسنل انتظامات

نظارت در جهت رعایت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستی

سرکشی مدام از قسمتهای مختلف بیمارستان در جهت کنترل رعایت مسائل بهداشتی و نظافت

برنامه ریزی در جهت انجام سمپاشی قسمتهای مختلف بیمارستان با هماهنگی کارشناس بهداشت محیط

نظارت بر اطفاء حریق

نظارت بر حسن انجام کار پرسنل نقلیه و برنامه نویسی کاری آنان