صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > تجهیزات پزشکی 

 

سیستم رتبه بندی تجهیزات پزشکی                 سامانه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی            سامانه تجهیزات پزشکی                

 

سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی آویژه        سامانه ورود و ترخیص کالا پزشکی           سامانه نگهداشت تجهیزات پزشکی

 

قیمت  تجهیزات به روز می باشد. که مرتب از سایت بیمه خدمات درمانی گرفته می شود. لطفا کلیک کنید .

 تعهدات تجهیزات پزشکی

   

شرح وظایف مسئول

  تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی بخشهای مختلف و بازنگری آن به صورت سالانه    

  برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از کلیه بخشهای بیمارستان .

  پیگیری و انجام امور مربوط به واحد مهندسی پزشکی در زمینه حاکمیت بالینی

  مستند سازی و تجزیه و تحلیل تعمیرات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه

  نیاز سنجی آموزش در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی

  تهیه دستور العمل های نگهداری اثر بخش و بهینه تجهیزات پزشکی

   تهیه دستور العمل ها ی نگهداری پیشگیرانه و نظارت بر آنها

  ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی

    نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

   تعیین روند تایید فاکتورهای خدمات پس از فروش و نظارت بر آن

   نظارت بر قراردادهای خدمات پس از فروش

   نظارت بر نقل و انتقال تجهزات پزشکی

   نظارت بر ارتقاء و به روز رسانی تجهزات پزشکی

  نظارت و تایید کلیه فاکتورهای تجهزات پزشکی سرمایه ای (اعم از خرید ، نگهداری ، کالیبراسیون و تعمیر)

  نظارت بر بهره برداری مناسب از تجهزات پزشکی به ویژه در خصوص اقلام که دارای تاریخ انقضاء هستند و کنترل شرایط نگهداری اقلام خاص که نیاز به شرایط ویژه دارند .

   برنامه ریزی برای مکانیزه کردن سیستم مدیریت جامع تجهزات پزشکی و ایجاد شناسنامه الکترونیک

  برنامه ریزی برای انجام فرایند های PM ، کنترل کیفی ، کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجرای آنها .

   کنترل و نظارت بر کلیه خریدهای مواد و تجهزات پزشکی