شرح وظایف مسئول امور اداری   

برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف اداری
اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
شرکت در جلسات و کمیته های مختلف و ارائه نظرات مشورتی
نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
انجام امورات مختلف منجمله : ارزشیابی و تشکیلات بیمارستانی
دبیر کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات
انجام نظرسنجی از بیماران و تجزیه و تحلیل نظرات دریافتی به مسئولین ذیربط
هماهنگی و تشکیل کمیته های بیمارستانی با حضور مسئولین مربوطه
هماهنگی و همکاری با کلیه واحدهای زیر مجموعه جهت تسهیل در انجام امورات اداری محوله
تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی پرسنل
نظارت بر امورات مربوط به واحد کارگزینی و دبیرخانه
نظارت و کنترل ورود و خروج کارکنان
نظارت بر ماموریتهای اداری کارکنان و مرخصی های آنان
نظارت بر اجرای صحیح طرح تکریم ارباب رجوع  
 
لازم به یاد آوری است که  فعالیتهای کارگزینی بیمارستان در کارگزینی شبکه بهداشت درمان شهرستان انجام میگیرد و مسئولیت آن به عهده خانم زهره دوان است
 
شرح وظایف واحد کارگزینی 
 
صدور احكام پرسنلی اعم از ارتقاء گروه - تغييرعنوان  مأموريت و مرخصی
پيگيری و پس خوراند طرح تكريم ارباب رجوع و تمديد ضوابط مستخدمين پيمانی
تهيه خلاصه پرونده و صورت برداری از اوراق برابر مقررات
رسيدگی به پيشنهادها و تقاضاهای كاركنان برابر مقررات
صدور احكام بازنشستگی و تعيين حقوق بازنشستگی و سایر همکاران
انجام امور مربوط به تعاون بيمه و رفاه كارمندان
اجرای خط مشی تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفها مورد نظر
پيگيری و تحويل بن سبد كالا از استان و نظارت بر توزيع در بين واحدهای تحت پوشش
شركت در جلسات مختلف آموزشی و تصميم گيری
پيش بينی احتياجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمين اين احتياجات
مطالعه قوانين و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرا 
 
شرح وظایف واحد دبیرخانه   
اجرای دستورات مسئول امور اداری و مسئول کارگزینی
دریافت نامه ها و پرونده های وارده و ارجاع آنها به متصدیان مربوطه
ثبت خلاصه مشخصات نامه های وارده و صادره در دفتر اندیکاتور
تفکیک و ارجاع نامه های وارده به واحدهای اقدام کننده و سایر ادارات
تایپ و تکثیر نامه های اداری و ممهور نمودن و ارسال به موقع آنها
پاسخگویی به همکاران و راهنمایی مراجعین به بیمارستان
بایگانی پرونده ها و نامه ها و اوراق اداری