صفحه اصلی > بهبود کیفیت > اعتبار بخشی 
شرح وظايف  
فرهنگ سازی و جلب حمايت ذينفعان ( خدمت دهنده و خدمت گيرنده ) در بيمارستان
نياز سنجي آموزشی ، برنامه ريزی و اجرای برنامه های آموزشی منظم در راستای اجرای برنامه حاكميت بالينی
استقرار برنامه هاي حاكميت بالين در بيمارستان
ثبت و نگهداری مستندات اجراي برنامه
نظارت و پايش مستمر و منظم بر نحوه استقرار برنامه های حاكميت بالينی
ارايه گزارش مدون به ستاد حاكميت بالينی دانشگاه
 
خط مشی ها
این مرکز متعهد به موارد ذیل است :
پذیرش بیماران آزاد و یا دارای بیمه های دولتی
پذیرش بیماران اورژانسی بدون در نظر گرفتن نوع جراحت و یا بضاعت بیمار
رعایت منشورحقوق بیماران
رعایت کلیه قوانین و مقررات بهداشت و درمان
رعایت قوانین و ضوابط زیست محیطی
بهبود مستمرسیستم مدیریت کیفیت و زیست محیطی
بهبود مستمر فرایندهای ارائه خدمات درمان
پیشگیری از آلودگی های آب وخاک
توسعه خدمات قابل ارائه به مشتری
جلب رضایت مشتریان
ارتقاء و حفظ کرامت ارباب رجوع در نظام اداری
رعایت اصول حرفه ای کار و اخلاق کاری