صفحه اصلی > بهبود کیفیت > بهبود کیفیت 

 خدمات حاکمیت بالینی

 تعریف نظام حاکميت خدمات باليني

چارچوبي که در آن سازمان هاي ارايه کننده خدمت در قبال بهبود دايمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي که در آن تعالي در خدمات باليني شکوفا ميشود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازند.
چرا به نظام حاکمیت بالینی نیازمندیم
برای اطمینان از اینکه موضوع کیفیت مراقبت های سلامت، با استفاده از بالاترین استانداردهای مراقبت ممکن در قلب این خدمات جای دارد
کمک به جلوگیری از اشتباهات در مسیر ارایه خدمات
 استفاده بهینه از منابع محدود
افزایش اعتماد عمومی به خدمات بیمارستانی
برای تحقق مسئولیت های سازمانهای سلامت که توسط دولت برنامه ریزی شده است
نظام حاکميت خدمات باليني
پوشش نيازهاي نوين سيستم هاي سلامت (مديريت خطر، پاسخگويي به استفاده کنندگان، خدمات مبتني بر شواهد...)
جامعيت
انعطاف پذيري (امکان تطابق با شرايط و سياست هاي بيمارستاني در ايران، تغييرات آينده در سياست هاي سلامت کشور)
به کارگيري گستره کارکنان بيمارستاني (اعم از باليني و غير آن)
قابليت پياده سازي با حداقل حمايت بيروني (امکان توانمند سازي کارکنان در جهت پياده سازي مدل)
پاسخگويي به مشکلات جاري نظام ارايه خدمات (حذف فرآيندهاي مزاحم
حاکمیت بالینی چه چیزی نیست؟
حاکمیت بالینی یک فرآیند تجسسی و تنبیهی نیست
حاکمیت بالینی شکل جدیدی از مدیریت بیمارستان نیست
حاکمیت بالینی یک سیستم جادویی که همه مشکلات را حل کند نمیباشد
حاکمیت بالینی لیستی از قوانین و مقررات برای پیروی افراد از این قوانین نمیباشد
عناصر حاکمیت بالینی مفاهیم جدید نیستند
حاکمیت بالینی یک فرآیند تجسسی و تنبیهی نیست
حاکمیت بالینی شکل جدیدی از مدیریت بیمارستان نیست
حاکمیت بالینی یک سیستم جادویی که همه مشکلات را حل کند نمیباشد
حاکمیت بالینی لیستی از قوانین و مقررات برای پیروی افراد از این قوانین نمیباشد
عناصر حاکمیت بالینی مفاهیم جدید نیستند
                                   

 تهيه و تنظيم : خدمات حاکمیت بالینی بیمارستان رستمانی پارسیان