صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > آدرس و تلفن بیمارستان 

آدرس : هرمزگان - شهرستان پارسیان - کیلومتر 4 جاده دریا        تلفن گویا:2-07644624031  تلفن تماس : 07644624114-5    فاکس: 07644624025