صفحه اصلی > ریاست > چارت سازمانی 

علی اکبری
رئیس

 

عبدالرضا یوسف زاده
مدیر داخلی

داروخانه

نگهبانی

رادیولوژی

آشپزخانه

تاسیسات

نقلیه

درمانگاه

اطفال

جراح

ENT

قلب و تست ورزش و اکوکاردیوگرافی

چشم پزشکی

ارتوپدی

داخلی

زنان و زایمان

آندوسکوپی

قسمت های اداری

کارگزینی

آمار و مدارک پزشکی

پذیرش

دبیرخانه

حسابداری وامور مالی

تدارکات

انبارتدارکات

تغذیه

بهداشت محیط

 

فاطمه زارع
مترون

سوپروایزر

بالینی

آموزشی

بخشهای بالینی

داخلی جراحی

اطاق عمل

اطفال

زنان - NICU

ICU

CCU

اورژانس

دیالیز و تالاسمی

کنترل عفونت

 

عبدالعزیز دبان
انفورماتیک و آی تی

 

عبدالعزيز زارعي
اعتباربخشي
بهبود کیفیت