صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > تعرفه بیمارستانی 

تعرفه های مصوب کتاب ارزش نسبی خدمات سال 96 بیمارستان رستمانی پارسیان

 
 

تعرفه 10درصد(ریال)

تعرفه 5 درصد(ریال)

تعرفه آزاد(ریال)

نوع خدمت

 
 

1/800/000

1/000/000

16/000/000

              عمل سزارین

 
 

رایگان

رایگان

13/000/000

عمل زایمان طبیعی

 
 

1/000/000

500/000

8/000/000

کورتاژ

 
 

66/640

33/320

666/400

ویزیت نوزاد

 
 

52/360

26/180

523/600

مشاوره

 
 

52/360

26/180

523/600

ویزیت روز اول

 
 

42/840

21/420

428/400

ویزیت روزدوم

 
 

28/560

14/280

285/600

ویزیت ترخیصی

 
 

146/500

73/250

1/465/000

تخت عادی

 
 

73/300

36/650

733/000

تخت نوزاد سالم

 
 

339/900

169/950

3/399/000

تخت CCU

 
 

679/800

339/900

6/798/000

تخت ICU

 
 

679/800

339/900

6/798/000

تخت NICU