صفحه اصلی > ریاست > مدیر مالی 

نام : فاطمه

نام خانوادگی : فهیمی

تاریخ تولد : 1360

 مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : حسابداری 

       سنوات شغلی : 7 سال

سمت : مدیر مالی بیمارستان

 نوع استخدام : پیمانی

   شرح وظایف مدیر مالی   

تقسيم كار بين پرسنل بخش مالی و حسابداری و درآمد و صندوق بیمارستان    كنترل دفاتر حسابداری مانند    دفاتر معين ، دفاتر درآمد ، دفاتر رسیدگی و اسناد ، دفاتر خرید کالا و دفاتر بودجه و اعتبارات تشخيص و طبقه بندی اعتبارات ، نظارت در ثبت و نگهداری اعتبارات برابر موازين و مقررات مالی و اعتبارات مصوبه ، مقايسه های ارسالی و اعتبارات حواله شده از مركز و تامين اعتبار هزينه های جاری شهرستان  . امضاء چك ها و انطباق ته چك با موجودی دفاتر بانكی و اسناد مثبته و برگه های محاسباتی  . بررسی صورتحساب اموال شهرستان و مطابقت آنها با آئين نامه های اموال  . اهتمام لازم در واريز حسابهای قطعی و تنظيم صحيح حساب به موقع و ارسال يك نسخه از صورت حساب ماهيانه به امور مالی استان  . كنترل و امضاء ليست و اسناد هزينه ، محاسبه پرداختها و صدور و نگهداری برگه های محاسباتی با رعايت مقررات مالی نظارت بر كار پرسنل    . تهيه و تنظيم صورت ديون و تعهدات مربوط به مطالبات كاركنان  . نظارت بر عملكرد واحد در آمد  . انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق . اجرای دستورالعملها و قوانین مالی واصله در فعالیتهای جاری بیمارستان نظارت بر بایگانی اسناد و مدارک مالی و حسابداری آموزش کارکنان جدیدالورود به قوانین جاری بیمارستان در بخش مالی و بهبود و ارتقاء دانش آنها شرکت در جلسات استانی و شهرستانی مربوطه شرکت در کلاسهای آموزشی عمومی و تخصصی بخش مالی