صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > برنامه متخصصین  

 برنامه کاری متخصصین بیمارستان رستمانی پارسیان  
 
            شنبه      یکشنبه      دوشنبه     سه شنبه     چهارشنبه      پنج شنبه  
صبح جراح عمومی دکترضرغامی    --------- جراح عمومی دکترضرغامی     --------    --------      --------  
 
داخلی خانم  دکتر صدیقی داخلی خانم دکترصدیقی داخلی خانم دکتر صدیقی داخلی خانم دکترصدیقی داخلی خانم دکترصدیقی داخلی خانم دکترصدیقی  
قلب خانم دکتر احمدزاده  قلب خانم دکتر احمدزاده قلب خانم دکتر احمدزاده قلب خانم  دکتر احمدزاده قلب خانم دکتر احمدزاده قلب خانم دکتر احمدزاده  
زنان خانم دکتر مسعودی  زنان خانم دکترمعمارزاده  زنان خانم دکترمعمارزاده زنان خانم دکترمسعودی زنان خانم دکترمسعودی  زنان خانم دکترمعمارزاده  
اطفال دکتر عطاپور اطفال دکتر عطاپور اطفال دکتر عطاپور اطفال دکتر عطاپور اطفال دکتر عطاپور اطفال دکتر عطاپور  
اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا  
کلیه و مجاری ادرار دکتر ذکی برنامه پزشکان تغییر خواهد کرد برای اطلاعات بیشتر به پذیرش بیمارستان تماس بگیرید    
سونوگرافی خانم دکتر اخوان سونوگرافی خانم دکتر اخوان سونوگرافی خانم دکتر اخوان سونوگرافی  خانم دکتر اخوان سونوگرافی  خانم دکتر اخوان سونوگرافی   خانم دکتراخوان  
عصر جراح عمومی دکترضرغامی جراح عمومی دکترضرغامی جراح عمومی دکترضرغامی جراح عمومی دکترضرغامی جراح عمومی دکترضرغامی ------------  
 
داخلی دکتر صدیقی داخلی دکتر صدیقی داخلی دکتر صدیقی داخلی دکتر صدیقی داخلی دکتر صدیقی داخلی دکتر صدیقی  
قلب خانم دکتراحمدزاده قلب خانم دکتراحمدزاده قلب خانم دکتراحمدزاده قلب خانم دکتراحمدزاده قلب خانم دکتراحمدزاده قلب خانم  دکتراحمدزاده  
زنان خانم دکترمسعودی  زنان خانم دکترمعمارزاده  زنان خانم دکترمعمارزاده زنان خانم دکتر مسعودی زنان خانم دکتر مسعودی  زنان خانم دکتر معمارزاده  
اطفال دکتر عطاپور اطفال دکتر عطاپور اطفال دکتر عطاپور اطفال دکتر عطاپور اطفال دکتر عطاپور اطفال دکتر عطاپور  
اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا اطفال دکتر رحمانیا