بخش داخلی-جراحی 


سال تاسیس: 1394

رئیس بخش: دکتر سید لعیا روضه ای                      متخصص داخلی 

سرپرستار بخش: آقای محسن کامران                     کارشناس پرستاری 

 

شماره تلفن داخلی بخش:252

ماموریت بخش

ارائه خدمات تخصصی جراحی به بیماران به منظور ارتقاء مراقبت های درمانی لازم

افزایش رضایتمندی بیماران

 

  • Please select news categories.