اهداف کلان بیمارستان رستمانی پارسیان

1 ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات تشخیصی درمانی تخصصی

2 ارتقاء ایمنی بیمارو سطح سلامت بیماران ارباب رجوع و کارکنان؛

3 توسعه اعتبار بخشی و رعایت استانداردها در ارائه خدمات؛

4 توسعه منابع و مدیریت منابع انسانی و تقسیم انرژی در بخش های مختلف ارائه دهنده خدمات (توزیع متوازن)؛

5 افزایش رضایتمندی بیماران، مراجعین و کارکنان با رعایت منشور حقوق بیماران و کارکنان و تکریم ارباب رجوع؛؛

6 افزایش درآمد از طریق جلوگیری از هدر رفت منابع و صرفه جویی خردمندانه؛

7 آموزش مستمر و مداوم کارکنان در مباحث مختلف اداری مدیریتی فنی و تخصصی؛

8 ایجاد حسن الزام احترام به قانون و مقررات ،هم در کارکنان و هم در مراجعین؛

9-مدیریت منابع و مصارف در راستای سیاستهای وزارت بهداشت و درمان جهت استفاده بهینه از منابع موجود