نام و نام خانوادگی: معصومه همایونی

سمت: مسئول واحد ایمنی بیمار 

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری 

سوابق کاری : پرستار بخش اورژانس-پرستار بخش ای سی یو