بخش مراقبت های ویژه (ICU):

 

رئیس بخش: دکترعلی اکبری                      متخصص بیهوشی

سرپرستار بخش: خانم مریم قاسمی          کارشناس پرستاری

پرسنل واحد : پرستار ، نیروی خدمات

 

  شماره تلفن داخلی بخش:383

ماموریت بخش:

      ارتقاء سلامت بیماران

       افزایش رضایتمندی بیمار