تاریخچه بیمارستان رستمانی پارسیان

بیمارستان رستمانی یکی از بیمارستان های درمانی استان هرمزگان است که بیماران زیادی از شهرستان و حتی استانهای مجاور جهت اقدامات تشخیصی و درمانی به این مرکز ارجاع داده می شوند. این بیمارستان دارای تخصص های ،زنان-جراحی-داخلی قلب اطفال-بیهوشی -رایولوژیست علوم آزمایشگاهی-می باشد.

امکانات درمانی و تشخیصی بیمارستان: بخشهای پاراکلینیکی مشتمل بر بخشهای رادیولوژی داروخانه،آزمایشگاه که انجام وظیفه می نمایند.

طرح ابتدائی بیمارستان رستمانی در سال 1378 به عنوان بیمارستان 64 تختخوابی به تصویب رسید و در سال 1381 با 64 تخت به بهره برداری رسید ، شروع به ساخت گردید

این بیمارستان نقش بسزایی در ارتقای سطح سلامتی جامعه تحت پوشش خود به عهده دارد. حصول اطمینان از اینکه جامعه تحت پوشش بیمارستان خدمات مورد نیاز خود را در بالاترین سطح کیفیت دریافت می کند، هدف اصلی این بیمارستان میباشد که با مشارکت کامل کلیه کارکنان بیمارستان و جامعه قابل حصول می باشد. بیمارستان تخصصی رستمانی پارسیان خدمات بیمارستانی مورد نیاز جامعه تحت پوشش خود را در حوزه های زیر ارائه می نماید:

1. خدمات 24 ساعته اورژانس

2. خدمات پزشکی و پرستاری در زمینه های داخلی، جراحی عمومی،زنان و قلب وعفونی و اطفال

3. خدمات آزمایشگاهی ، رادیولوژی، داروخانه