تعرفه های مصوب کتاب ارزش نسبی خدمات سال1401 بیمارستان رستمانی پارسیان

 

تعرفه 10درصد(ریال) تعرفه آزاد(ریال)

 

نوع خدمت

 

3/000/000 ریال  60/000/000 ریال 

سزارین

 

رایگان  40/000/000ریال

زایمان طبیعی 

 

1/000/000 ریال  20/000/000 ریال 

 کورتاژ

 

176/050 ریال  3/521/000 ریال 

 ویزیت نوزاد

 

138/125 ریال  2/766/500 ریال 

مشاوره 

 

138/325 ریال  2/766/500ریال

ویزیت روز اول 

 

113/175 ریال  2/263/500 ریال 

ویزیت روز دوم 

 

75/450 ریال  1/509/000 ریال 

ویزیت روز ترخیص 

 

15/770 ریال  315/400 ریال 

نوار قلب 

 

170/300 ریال  3/406/000 ریال 

تخت عادی 

 

790/350 ریال  15/807/000 ریال 

تخت (ICU-NICU)

 

395/150 ریال  7/903/000 ریال 

تخت (CCU)

 

85/300 ریال  1/706/000 ریال 

تخت نوزاد سالم 

 

170/300 ریال  3/406/000 ریال 

تخت نوزادان