سوپروایزر آموزش سلامت

خانم منیره اکبرزاد                      کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

مسئول سوپروایزرین 

مسئول اموزش به بیمار

مسئول بخش اورژانس،بخش داخلی-جراحی

سوپروایزر بالینی

مسئول تهیه و نگهداری ازتجهیزات پزشکی امبولانس

مسئول خوابگاه های پرستاری

 

سوپروایزر کنترل عفونت

خانم راضیه توکلی                     کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

کاردان بیهوشی  بخش اتاق عمل

پرستار بخش اورژانس

مسئول بخش ICU

سوپروایزر بالینی

 

سوپروایزر های بالینی

خانم افیرا محمدی                کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

پرستار اورژانس

سوپروایزر کنترل عفونت

مترون 

 

 

اقای عبدالعزیز زارعی           کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

مسئول بخش اورژانس

مسئول بخش CCU

مسئول بخش تالاسمی

مسئول واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی

 

 

اقای انصاری               کارشناس پرستاری

سوابق کاری

مسئول حاکمیت بالینی

مسئول بهبود کیفیت

مسئول هماهنگی کمیته های بیمارستانی

مسئول مدیریت بحران و حوادث و بالایا

مسئول بخش اورژانس

 

 

خانم فاطمه چند قند         کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

 

 

 

 

 

خانم سلماز بیژنی          کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

مسئول بخش داخلی-جراحی

پرستار بخش ICU ،بخش داخلی ،بخش CCU

 

خانم صدیقه سلطانی        کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

پرستار بخش اورژانس-بخش زنان 

مدیر داخلی مرکز بهداشت شهر کوشکنار

 

خانم زهرا کشمیری          کارشناسی ارشد بخش داخلی

سوابق کاری:

پرستار اتاق عمل، اورژانس و بخش ICU

مسئول بخش ICU