سیاست های کلان بیمارستان رستمانی پارسیان

 

1- راهکارهای کلان برای جلب رضایت و مشارکت ذینفعان کلیدی(بیماران/هراهان،کارکنان،بیمه های طرف قرارداد و...)

2- راهکارهای کلان برای ارتقای ایمنی بیمار، مدیریت خطا و خطر و بهبود مستمر کیفیت

3-راهکارهای کلان برای جذب و بکارگیری و توانمند سازی نیروی انسانی

4-راهکارهای کلان برای جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد و خیرین، تامین کنندگان مالی، سازمانهای مرتبط و