نام و نام خانوادگی: عبدالعزیز زارعی 

سمت: مسئول واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی 

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سوابق کاری :مسئول اورژانس شبکه بهداشت-مسئول بخش تالاسمی -مسئول بخش داخلی و جراحی-مسئول بخش سی سی یو-سوپروایزر

 

نام و نام خانوادگی: ندا اعزازی 

سمت :کارشناس واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی -مسئول واحد گیرندگان خدمت-مسئول رسیدگی به شکایات 

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی