نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه زارع 

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری 

سوابق کاری: سرپرستار بخش زنان و نوزادان- مسئول آموزش سلامت شبکه بهداشت شهرستان پارسیان-کارشناس اعتباربخشی-سوپروایزر بالینی

 

جهت ارتباط با مدیر خدمات پرستاری: 07644624032- داخلی 212