چشم انداز بیمارستان رستمانی پارسیان

 

آرمان ما این است که با اتکال به قدرت لایزال پروردگار، ایمان و وجدان کاری کارکنان در افق زمانی 10 ساله به عنوان مرکز درمانی

سرآمد در کیفیت و درمان در استان هرمزگان و برخوردار از بالاترین استانداردهای کیفی و کمی ارائه خدمات باشیم.